در حال بارگذاری...

با سامانه ارزشیابی گام دوم ، شما می توانید قابلیتهای زیر را در اختیار خواهید داشت

 • امکان تعريف اقدامات مورد انتظار در ابتداي هر سال توسط دستگاه اجرایی و تایید توسط مدير دستگاه (بخش 6 از فرم ارزشيابي) در سامانه
 • امکان تعريف نتایج پروژه ها و اقدامات انجام شده و درصد تحقق آنها در پایان دوره ارزیابی
 • امتياز دهي توسط دبیرخانه اجرایی در سامانه بدون نياز به فرمهاي کاغذي
 • استخراج کارنامه ارزشيابي هر سازمان
 • و امکانات ديگر مورد نياز مطابق با بیانیه

سامانه تحت وب ارزشیابی گام دوم امکان پیاده سازی و اجرای ارزشیابی اهداف گام دوم انقلاب را برای سازمانها و شرکتهای اجرایی فراهم می کند

مزیتها و نتایج حاصل از اجرای سیستم ارزشیابی گام دوم

 • تعیین اهداف هر سازمان همسو با اهداف کلان بیانیه گام دوم
 • همسو سازی اقدامات و فعالیتهای انجام شده در هر سازمان با اهداف سازمان
 • شناسایی سازمانهای با عملکرد مطلوب
 • نیازسنجی آینده نگرانه به تفکیک دستگاهها
 • امکان اتصال نظامهای پرداخت پاداش، ارتقا و ترفیع و انتصابات به نتایج حاصل از ارزشیابی

قابلیتهای سیستم

1. تعریف اطلاعات پایه

 • تعریف اطلاعات دستگاههای اجرایی
 • تعیین مدیران دستگاهها

3. انجام فرایند ارزشیابی (مراحل فرایند ارزشیابی در سیستم پیاده سازی شده و منطبق با دستورالعمل می باشد)

 • امکان تعریف اهداف منطبق با بیانیه گام دوم
 • امکان تعریف اقدامات قابل انجام در ابتدای هر سال توسط دستگاه اجرایی و تایید توسط مدیر دستگاه (بخش 6 عوامل اختصاصی از فرم ارزشیابی) در سامانه
 • امکان تعریف اقدامات انجام شده هر دستگاه اجرایی بر اساس اهداف تعیین شده یا اقدامات مورد انتظار (بخش 7 عوامل اختصاصی از فرم ارزشیابی) در سامانه
 • ثبت مستندات توسعه ای شامل مدارک مثبته توسط هر دستگاه اجرایی
 • محاسبه امتیازات و استخراج کارنامه ارزشیابی هر دستگاه

4. داشبوردها و گزارشات

 • امکان دریافت نمره نهایی ارزشیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
 • امکان نمایش داشبوردهای مربوط میانگین امتیاز کل
 • امکان دریافت گزارش های مدیریتی و داشبوردهای مختلف

5. شیوه نامه اجرایی